>> Val av dryck

 1. Placera en kopp på koppstället.
 2. Börja med att göra dina förval med knapparna längst upp på knappanelen:
 3. Koppstorlek justerar du med knappen Koppstorlek. Plus(+) ger större kopp och minus(-) ger mindre kopp.
 4. Med knappen Styrka kan du ställa in hur stark eller svag dryck du vill ha. Plus betyder starkare och minus betyder svagare dryck.
 5. För att justera mjölkmängd tryck på Extra mjölk. Mjölk går endast att justera på drycker som innehåller mjölk.
 6. Tryck därefter på knappen för önskad dryck.
 7. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen.

>> Kannbryggning

 1. Fäll upp koppstället och placera kannan.
 2. Tryck på kannbryggningsknappen. Displayen visar då 10 koppar.
 3. Vill du ha fler eller färre koppar än som visas i displayen trycker du på kannbryggningsknappen igen tills displayen visar det antal koppar du vill ha.
 4. Nu väljer du önskad dryck.
 5. Vänta tills maskinen är klar och tag då bort kannan. Fäll ner koppstället igen.

 

 >> Påfyllning och tömning

 1. Öppna dörren. Öppna locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. För att låsa locket i öppet läge, pressa locket uppåt/bakåt tills ett klick hörs. Stäng sedan behållaren igen.
 2. För påfyllning av ingrediensbehållarna, tryck upp utmatningspiparna. Dra behållaren rakt ut tills locket öppnar sig. Fyll på ingredienserna och skjut sedan tillbaka behållaren igen. Tryck sedan ned utmatningspiparna igen.
 3. Glöm ej att tömma sumphink och spillbricka. Sumphinken tar du ut genom att dra den mot dig. Spillbrickan lossnar genom att man fäller upp den gröna haspen på baksidan av dörren. Sedan drar man ut spillbrickan. Glöm inte att låsa den igen när du satt tillbaks den.
 4. Stäng dörren. Tryck Return (knapp 2).

 >> Sköljning

 1. Placera en kopp eller kanna i serveringsutrymmet.
 2. Tryck på knappen S på knappanelen. Vänta tills maskinen är klar. Upprepa helst denna procedur flera gånger.
 3. Tag bort koppen/kannan.
 4. Detta rekommenderas att göras minst en gång per dag.

 >> Rengöring av ingrediensskålar

 1. Öppna dörren.
 2. Tryck upp piparna på ingrediensbehållarna så att inget pulver kan komma ut.
 3. Vrid loss den gröna låsringen bakom blandarskålen.
 4. Drag sedan visphuset mot dig och lossa slangarna.
 5. Gör sedan likadant med andra skålen.
 6. Diska sedan ur skålarna och sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.
 7. Tryck ner utmatningspiparna igen.
 8. Stäng dörren. Tryck Return (knapp 2).